Finnmark fylkeskommune

Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap utfører det meste av rutetransportoppgavene i fylket. 

Finnmark fylkeskommune har gjennomført anbud på:

        Bussruter i Øst-Finnmark i 1996 (vunnet av FFR),
        Båtruter i Loppa kommune i 1998 (kansellert)
        Bussruter i midtre Finnmark i 1999 (vunnet av Nordtrafikk AS) og 
        Bussruter i Nordkapp-området i 2001 (vunnet av FFR),

Fra 1.4.2003 eies selskapet av Veolia Transport Norge AS som fikk forhandlet kontrakt
på øvrig trafikk frem til 2008. 

Bussrutene i midtre Finnmark ble lagt ut på nytt anbud i 2004.
Anbudet, som utgjorde ca 850 000 vognkm. og omfattet 24 busser, ble
vunnet tilbake av FFR.

Finnmark fylkesting vedtok i 2006 forhandlinger om ny kontrakt for all rutetrafikk fra 2008 på ny seks års kontrakt, med mulighet for anbud dersom forhandlingene ikke ga et tilfredsstillende resultat. Fylkesutvalget behandlet forhandlingsresultatet i januar 2007 med anbud som et sannsynlig resultat men utsatte saken i påvente av en legalitetsprøving av fylkestingets forhandlingsvedtak.

Den 29.5.2007 fattet fylkesutvalget følgende vedtak:

"Fylkesutvalget godkjenner de foreliggende avtaler mellom Finnmark fylkeskommune og FFR AS. Kontrakt med FFR AS inngås med forbehold om at vedtaket ikke kjennes ugyldig ved lovlighetskontroll iht. Kommuneloven § 59. Videre tas det forbehold om at ESA ikke har innsigelser mot kontraktsinngåelse. Dersom forbehold som nevnt i pkt. 2 inntrer må dette gi FFK rett til å avslutte avtaleforholdet med FFR AS slik at kontraktene kan anbudsutsettes. "

Den 22.3.2009 var det anbudsåpning for tredje gangs utlysning av bussrutene i midtre Finnmark. Det var tre tilbydere, Nordlandsbuss AS, Norgesbuss AS og Veolia Transport Nord AS. Tilbudene hadde et spenn fra 10,5 til 20,4 mill.kr.

 (24.03.09)